Wolfin

Databeschermingsverklaring

Mei 2018

De website www.wolfin.be, inclusief de in de website aangeboden diensten (samen "website") is een aanbod van

Wolfin GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach

tel: +49 6053 708-0
fax: +49 6053 708-5130

e-mail: service.wolfin.de@bmigroup.com
Bedrijfsleiding: Ulrich Siepe, Annemarie Schuth

Meer informatie over de Wolfin GmbH vindt u in het impressum op de volgende webpagina www.wolfin.be.
De Wolfin GmbH is verantwoordelijk voor de inwinning, de verwerking en het gebruik van op personen betrekking hebbende data (persoonsgegevens) in de zin van de Duitse wet op de databescherming (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) en van de telemediawet (TMG).

De Wolfin GmbH is de "verantwoordelijke" in de zin van de databeschermings-basisverordening ("DSGVO").

Door middel van deze databeschermingsverklaring informeert de Wolfin GmbH u over de wijze, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens, evenals over de rechten, die een persoon, van wie de persoonsgegevens door de Wolfin GmbH verwerkt worden, heeft.

Persoonsgegevens omvatten alle informaties, die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenaamde "betroffene persoon") betrekking hebben, dus bijv. naam en adres.

Principieel kunt u onze website zonder de separate opgave van persoonsgegevens bezoeken. Welke gegevens door de Wolfin GmbH desondanks bij een bezoek van de website worden verwerkt, wordt u vervolgens onder nummer 1. (databeschermingsverklaring voor alle bezoekers van de website) nader verklaard. Op de website worden ook diensten aangeboden, waarvan u alleen gebruik kunt maken, wanneer u persoonsgegevens aan ons overdraagt. Deze diensten, evenals de verwerking van data in het kader van uw gebruik van de desbetreffende diensten, worden u onder punt 2 (gegevensbeschermingsverklaringen voor gebruikers van speciale Wolfin-Diensten) nader verklaard. Bij het gebruik van andere, dan de in deze databeschermingsverklaring separaat  vermelde diensten worden geen persoonsgegevens ingewonnen; voor dergelijke diensten geldt punt 1. Algemene informaties over databeveiliging, bijv. ten aanzien van de rechten, die u, als betrokken persoon, toestaan, vindt u onder punt 3 (Algemene informaties over data beveiliging)

1. Databeschermingsverklaring voor alle bezoekers van de website

a. Toegangsdata

De Wolfin GmbH registreert bij iedere keer, dat de website wordt bezocht, logdata. Deze gegevens worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd worden uitsluitend technisch noodzakelijke gegevens, namelijk browsertype naast de versie, het bedrijfssysteem van de gebruiker, de Referrer-URL, dus de internetsite, van welke uit de toegang tot de website plaats vond, datum, tijd van de toegang, evenals de overgedragen hoeveelheid data, een internet-protocol-adres (IP-adres) en de internet-service-provider van het systeem van de bezoeker. Deze data kunnen door de Wolfin GmbH niet aan bepaalde personen worden toegekend en worden ook niet met data uit andere databronnen van de Wolfin GmbH samengevoegd. Deze informaties zijn veeleer nodig, om de inhoud van de website correct op te leveren, om de inhoud van onze website en eveneens om de reclame hiervoor te optimaliseren, om de duurzame functiebereidheid van onze IT-systemen en de techniek van onze website te waarborgen, evenals om voor opsporingsautoriteiten in geval van een cyberaanval de noodzakelijke informaties beschikbaar te hebben. Het gebruik van deze gegevens door de  Wolfin GmbH dient derhalve zowel statistische doeleinden als ook om de databescherming en de dataveiligheid in onze onderneming te waarborgen.

b. Contactopname

De website biedt de mogelijkheid, met de Wolfin GmbH d.m.v. het contactformulier of per e-mail contact op te nemen. Daartoe worden de door de desbetreffende gebruiker overgedragen persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door u aan de Wolfin GmbH doorgegeven persoonsgegevens worden voor bewerkingsdoeleinden of contactopname m.b.t. de desbetreffende persoon, opgeslagen. Er vindt geen verdere doorgaven van de persoonsgegevens aan derden plaats. De data worden verwijderd, zodra ze voor deze doeleinden niet meer noodzakelijk zijn, in zoverre er tegen de verwijdering geen wettelijke bewaringstermijnen bestaan.

c. Cookies en overeenkomstige technologieën

(1) Cookies

De website maakt van zogenaamde "cookies" gebruik. Cookies zijn kleine databestanden, die het mogelijk maken, op het eindapparaat van de gebruiker (PC, smartphone e.d.) op dat apparaat betrekking hebbende informaties op te slaan. Zij dienen er toe, de website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en dienen er vooral voor, ons aanbod aan u te optimaliseren en u in de toekomst doelgerichtere informaties ter beschikking te kunnen stellen.

De meeste van de door de Wolfin GmbH toegepaste cookies zijn zogenaamde "session-cookies". Zij worden na beëindiging van het bezoek van de website automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op het eindapparaat opgeslagen, totdat ze worden verwijderd.

Deze cookies maken het ons mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.
De gebruikers kunnen op het gebruik van de cookies invloed uitoefenen. Alle gangbare browsers beschikken over een optie, waarmee het opslaan van cookies beperkt, of compleet verhinderd wordt. Er moet echter op worden gewezen, dat het gebruik, en in het bijzonder het gebruikscomfort, zonder cookies wordt beperkt. Er bestaat ook de mogelijkheid, veel online-advertenties-cookies van ondernemingen via de US-Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ te beheren.

Principieel worden alle gebruiksgegevens (zoals IP-adressen, gebruikersnamen, etc.) onder toepassing van een pseudoniem opgeslagen, zodat een persoonlijke identificatie uitgesloten is. Het gebruik van cookies kan ook te allen tijde voor onze website in het onderstaande gedeactiveerd worden, door op de "opt out" knop te drukken.

Tool                               Databeschermingsinfo van de aanbieder                                                Bezwaar (Opt-out)
Google Analytics         https://www.google.com/intl/de_DE/analytics/learn/privacy.html     opt-out

(2) Google Analytics

De website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics past zogenaamde "cookies" toe (voor meer informatie klik hier: support.google.com/analytics/answer/6004245). De door het cookie gegenereerde informaties over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers, worden in de regel aan de server van Google in de USA doorgezonden en daar opgeslagen.

Google zal deze informaties in opdracht van de Wolfin GmbH gebruiken, om het gebruik van het online-aanbod van de Wolfin GmbH door de gebruikers te evalueren, om berichten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om verdere, met het gebruik van dit online-aanbod en met het internetgebruik verbonden dienstverleningen tegenover ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte data pseudonieme gebruiksprofielen worden opgesteld.

De Wolfin GmbH past Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering toe. Dat betekent, dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de EU-lidstaten of in andere staten, waarmee verdragen over de overeenkomst over het Europese economische gebied zijn afgesloten, wordt ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgezonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker overgedragen IP-adres wordt niet met andere data van Google samengebracht. De gebruikers kunnen het opslaan van de cookies door een daartoe dienende instelling van hun browser-software verhinderen; de gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op gebruik van het online-aanbod betrekking hebbende data aan Google, evenals de verwerking van deze data door Google verhinderen, door het onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verdere informaties over het datagebruik voor reclame doeleinden door Google, instellings- en tegenspraakmogelijkheden kunt u vinden op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Datagebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Datagebruik voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informaties beheren, die Google toepast, om voor u reclame in te voegen") en http://www.google.com/ads/preferences ("U geeft aan, welke reclame Google u toont").

(3) Google Tag-Manager

Deze website maakt bovendien gebruik van de Google Tag-Manager van de Google onderneming (zie daartoe het bovenstaande punt (2)). Door deze dienst kunnen website-tags via een oppervlak worden beheerd. Door deze dienst werden geen cookies aangebracht en er worden geen persoonsgegevens ingewonnen. De dienst zorgt voor de activering van andere Tags, die onder bepaalde omstandigheden ook weer data registreren. Der Google Tag-Manager maakt van deze data echter verder geen gebruik. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze voor alle Tracking-Tags bestaan, die met Google Tag-Manager geïmplementeerd worden.

(4) YouTube

(1)        Wij hebben YouTube-Video’s in ons online-aanbod geïntegreerd, die onder http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en van onze website uit direct afgespeeld kunnen worden. [Deze zijn allemaal in de uitgebreidere databeschermingsmodus geïntegreerd, d.w.z. dat geen data over u, als gebruiker, aan YouTube worden overgedragen, wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in §2 genoemde data overgedragen. Op deze overdracht van gegevens hebben wij geen invloed]

(2)       Door het bezoeken van de website verkrijgt YouTube de informatie, dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder §3 van deze verklaring genoemde data overgedragen. Dit gebeurt onafhankelijk daarvan, of YouTube een gebruikersrekening beschikbaar stelt, waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersrekening bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw data direct aan uw rekening toegekend. Wanneer u deze toekenning met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich voor de activering van de knop uitloggen. YouTube slaat uw data als gebruiksprofielen op en benut deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op de behoefte gerichte vormgeving van de website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) plaats om op de behoefte gerichte reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht op bezwaar tegen de vormgeving van deze gebruiksprofielen, waarbij u zich, om dit recht uit te oefenen aan YouTube moet wenden.

(3)       Verdere informaties over doel en omvang van de data-inwinning en over de verwerking daarvan door YouTube verkrijgt u in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook verdere informaties over uw rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich aan het EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

2. Gegevensbeschermingsverklaring voor gebruikers van de speciale Wolfin Service

a. Bestelling raadgever

Deze website biedt de mogelijkheid een "raadgever" voor technische handboeken te bestellen. Wanneer u deze "raadgever" wilt bestellen, heeft de Wolfin GmbH daarvoor persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens daarbij aan de Wolfin GmbH moeten worden overgedragen, blijkt uit het bestelformulier.

Die data worden door ons verwerkt, omdat dit noodzakelijk is, om de bestelling af te wikkelen, resp. de hulp d.m.v. de "raadgever"  ook werkelijk te leveren, dus om aan de,  tegenover u bestaande verplichtingen te kunnen voldoen.

De bevestiging, dat u de service gebruikt, geschiedt in het Double-opt-in-proces, d.w.z. u krijgt na de invoer van uw gegevens, een e-mail, waarin u het verzoek krijgt, om uw opdracht te bevestigen. Dit is noodzakelijk, om ervoor te zorgen, dat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan aanmelden.

Wanneer u een telefonische gespreksafspraak wilt maken, heeft de Wolfin GmbH ook nog uw telefoonnummer nodig.

De verleende toestemming tot de opslag van de data en van het telefoonnummer, evenals van het gebruik daarvan voor de hiervoor genoemde doeleinden, kunt u te allen tijde herroepen, bijv. per e-mail aan service.wolfin.de@bmigroup.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan uit het verdelersysteem verwijderd.

b. Aanbesteding en bouwopdrachten

Wij maken gebruik van de diensten van de http://www.ausschreiben.de/. Zou u over deze aanbieder een aanbod van ons ontvangen, dan gaan wij ervan uit, dat u de databeschermings- aanwijzingen onder http://www.ausschreiben.de/allgemein/datenschutz evenals de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onder http://www.ausschreiben.de/allgemein/rechtliche_hinweise gelezen en geaccepteerd heeft.

Wij maken eveneens gebruik van de diensten van https://www.baufragen.de. Zou u deze tool gebruiken, dan gaan wij er eveneens van uit, dat u de databeschermingsaanwijzingen onder https://www.baufragen.de/datenschutz gelezen heeft.

De Wolfin GmbH is voor de databeschermings-polissen of voor de inhoud van de andere website niet verantwoordelijk. In zoverre wij op onze pagina’s naar diensten verwijzen, die wij niet zelf aanbieden, willen wij u erop attenderen, dat wij geen informaties over de data-uitwisseling tussen uw browser en deze dienst hebben of verkrijgen kunnen. Zou u zich ter gebruikmaking van deze diensten zelf geregistreerd en in de desbetreffende voorwaarden van deze aanbieder toegestemd hebben, dan wijzen wij u daarop, dat u dat op eigen risico doet en eventueel mogelijke dataoverdrachten niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

c. Wolfin Webshop

De webshop is een service van de Smake GmbH, Erinstraße 28, 44575 Castrop-Rauxel, Tel: +49 (0) 2305 / 947 88-0, Fax: +49 (0) 2305 / 947 88-18, Email: info@smake.com

Wanneer u van de service van de webshop gebruik maakt, is de Smake GmbH alleen verantwoordelijk voor de verwerving, verwerking en gebruikmaking van persoonsgegevens in de zin van de Duitse gegevensbeschermingswet ("BDSG") en van de Telemediawet ("TMG") en ook de "verantwoordelijke" in de zin van de databeschermings-basisverordening ("DSGVO"). De Wolfin GmbH registreert geen persoonsgegevens, wanneer u van de service "Webshop" gebruik maakt.

Verdere informaties over de Smake GmbH zijn te vinden onder:  https://wolfin.smake.com/seiten/impressum. Informaties over de omvang met persoonsgegevens door de Smake GmbH vindt u hier: https://wolfin.smake.com/seiten/datenschutz

3. Algemene informaties over de databescherming

a. Informaties over de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke van de Wolfin GmbH

Voor de gegevensbescherming verantwoordelijke van de Wolfin GmbH is:

Dr. Sebastian Kraska, Tel. +49 89 1891 7360, BMIGroup@iitr.de

b. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 §1 lid a en §7 DSGVO dienen de Wolfin GmbH als wettelijke basis voor verwerkingsprocessen, waarbij wij de instemming voor een bepaald verwerkingsdoel verkrijgen moeten. Is de verwerking van op personen betrekkinghebbende data ter voldoening aan een contract, waarbij de contractpartij de betroffene persoon is, noodzakelijk, zoals dit bijv. bij de verwerkingswerkzaamheden het geval is, die voor een levering van waren of het uitvoeren van een andere prestatie of tegenprestatie noodzakelijk zijn, dan berust  de verwerking op Art. 6 §1 lid b DSGVO. Datzelfde geldt voor zulke verwerkingswerkzaamheden, die tot uitvoering van voorcontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, bijv. in het geval van aanvragen naar onze producten of diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van data ter voldoening aan wettelijke verplichtingen van de Wolfin GmbH is Art. 6 §1, lid c DSGVO. De wettelijke basis voor de verwerking ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van de Wolfin GmbH is Art. 6 §1 lid f DSGVO.

c. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

De Wolfin GmbH ziet af van een geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

d. Recht op bezwaar bij de toezichthoudende overheidsinstantie

Iedere betrokken persoon heeft bovendien het recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende overheidsinstantie Art. 77 DSGVO.

e. Rechten van de betroffene persoon tegenover de Wolfin GmbH

In zoverre de Wolfin GmbH als "verantwoordelijke" in de zin van de DSGVO persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u – als zog. "betroffene persoon" in de zin van de DSGVO – bepaalde rechten tegenover de Wolfin GmbH, waarover u onderstaand wordt geïnformeerd.

Zou u als betroffene persoon één van deze rechten willen uitoefenen, dan kunt u zich tot onze, voor de databescherming verantwoordelijke of tot het volgende adres wenden: service.wolfin.de@bmigroup.com.

Het herroepen van een, door u gegeven inwilliging, kan in principe via dezelfde technische weg gebeuren als bij de inwilliging. Daarom is bijv. voor een inwilliging, die u ons op de website verleent heeft, ook een herroeping aan service.wolfin.de@bmigroup.com. per e-mail voldoende.

De volgende rechten heeft u als betroffene persoon tegenover de Wolfin GmbH:

(1) Recht op bevestiging

Iedere betroffene persoon heeft op grond van Art. 15 DSGVO het recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging daarover te verlangen, of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

(2) Recht op informatie

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betroffene persoon heeft op grond van Art. 15 DSGVO het recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van de persoonsgegevens, die verwerkt worden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers, tegenover diegenen voor wie de persoonsgegevens zijn opengelegd of nog opengelegd worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
 • indien mogelijk de geplande duur, waarvoor de persoonsgegevens opgeslagen worden, of indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vastlegging van deze duur;
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de desbetreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of  op bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van het recht op bezwaar bij een toezicht houdende overheidsinstantie;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betroffene persoon ingewonnen worden: alle beschikbare informaties over de afkomst van de data;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering volgens Art. 22 §§1 en 4 DSGVO en — ten minste in deze gevallen — zeer duidelijke informaties over de geïnvolveerde logica, evenals over de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betroffene persoon.

 

Verder heeft de betroffene persoon een recht op informatie daarover of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden overgedragen. In zoverre dit het geval is, staat aan de betroffene persoon overigens het recht toe, inlichtingen te verkrijgen over de passende garanties in samenhang met die overdracht.

De verantwoordelijke stelt een kopie van de persoonsgegevens, die object van de verwerking zijn, ter beschikking.

(3) Recht op correctie

Iedere betroffene persoon heeft op grond van Art. 16 DSGVO het recht, van de verantwoordelijke onverwijld de correctie van de desbetreffende, onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Rekeninghoudend met de doeleinden van de verwerking heeft de betroffene persoon het recht, de vervolmaking van onvolledige persoonsgegevens – ook d.m.v. een aanvullende verklaring – te verlangen.

(4) Recht op verwijdering (recht op vergeten worden)

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betroffene persoon heeft op grond van Art. 17 DSGVO het recht, van de verantwoordelijke te verlangen, dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd, in zoverre geen uitzondering volgens Art. 17 §3 DSGVO bestaat en één van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor zij zijn ingewonnen, of op een andere manier zijn verwerkt, niet meer noodzakelijk.
 • De betroffene persoon herroept de inwilliging, waarop de verwerking op grond van Art. 6 §1, lid a DSGVO of Art. 9 §2 letter a DSGVO berustte en een andersoortige rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.
 • De betroffene persoon tekent op grond van Art. 21, §1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking aan en er bestaan geen gerechtvaardigde redenen voor de verwerking met prioriteit, of de betroffene persoon tekent op grond van van Art. 21 §2 DSGVO bezwaar tegen de verwerking aan.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de persoonsgegevens is ter voldoening aan een wettelijke verplichting volgens het EU-recht of volgens het recht van de lidstaten vereist, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonsgegevens werden in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij op grond van Art. 8 §1 DSGVO ingewonnen.

 

Werden de persoonsgegevens door de Wolfin GmbH openbaar gemaakt en is de Wolfin GmbH als de verantwoordelijke op grond van Art. 17 §1 DSGVO tot verwijdering van de persoonsgegevens verplicht, dan treft de Wolfin GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om andere, voor de dataverwerking verantwoordelijken, die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, daarover in kennis te stellen, dat de betroffene persoon van die anderen, voor de dataverwerking verantwoordelijken, de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replica’s van deze persoonsgegevens verlangd heeft.

(5) Recht op beperking van de verwerking

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betroffene persoon heeft op grond van Art. 18 DSGVO het recht, van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, wanneer één van de volgende voorwaarden bestaat:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betroffene persoon bestreden en wel voor een duur, die het de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betroffene persoon wijst de verwijdering van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor het bereiken van de doelstellingen van de verwerking niet meer nodig, de betroffene persoon heeft deze echter voor het claimen, de uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken nodig.
 • De betroffene persoon heeft bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 §1 DSGVO aangetekend en het staat nog niet vast, of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke tegenover die van de betroffene persoon overwegen.

 

(6) Recht op overdraagbaarheid van data

Iedere door de verwerking van de persoonsgegevens van de betroffene persoon heeft op grond van Art. 20 DSGVO het recht, de hem/haar betreffende persoonsgegevens, die door de betroffene persoon aan een verantwoordelijke ter beschikking gesteld werden, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Deze persoon heeft bovendien het recht, deze data aan een andere verantwoordelijke, zonder belemmering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, over te dragen, in zoverre

 • de verwerking van de inwilliging op grond van Art. 6 §1 lid a DSGVO of Art. 9 §2 lid a DSGVO of op een contract op grond van Art. 6 §1 letter b DSGVO, berust en
 • de verwerking m.b.v. geautomatiseerde processen plaats vindt.

 

Verder heeft de betroffene persoon bij de uitoefening van het recht op de overdraagbaarheid van data op grond van Art. 20 §1 DSGVO het recht, te bewerkstelligen, dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overdragen, in zoverre dit technisch uitvoerbaar is en in zoverre hierdoor de rechten en vrijheden van andere personen niet nadelig worden beïnvloed.

Dit recht op de overdraagbaarheid geldt echter niet voor een verwerking, die voor de uitvoering van een opgave noodzakelijk is, die in algemeen belang is of in de uitoefening van het openbaar gezag geschiedt, die aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

(7) Recht op tegenspraak

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betroffene persoon heeft op grond van Art. 21 DSGVO het recht, om redenen, die uit zijn of haar bijzondere situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens, die op grond van Art. 6 §1 lid e of lid f DSGVO plaats vindt, bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profiling.

De Wolfin GmbH verwerkt de persoonsgegevens in het geval, van bezwaar niet meer. Het zij dan, dat dwingende beschermingswaardige gronden voor de verwerking aantonen, dat de belangen, rechten of vrijheden van de betroffene persoon overwegen, of wel de verwerking dient om wettelijke aanspraken geldend te maken, ter uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

Verwerkt Wolfin GmbH die persoonsgegevens voor directreclame, dan heeft de betrokken persoon op grond van Art. 21 §2 DSGVO het recht, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens met een dergelijke reclame als doel, in te dienen. Dit geldt ook voor de profiling, voor zoverre het met een dergelijke reclame in verbinding staat. Dient de betroffene persoon tegenover de Wolfin GmbH bezwaar in tegen de voor doeleinden van de directreclame, dan zal de Wolfin GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doelstellingen verwerken.

Bovendien heeft de betroffene persoon op grond van Art. 21 §3 DSGVO het recht, op gronden, die uit zijn of haar bijzondere situatie voortvloeien, tegen de hem of haar betreffende verwerking van persoonsgegevens, die bij de Test Muster GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoekingen of voor statistische doeleinden op grond van Art. 89 §1  DSGVO worden uitgevoerd, bezwaar in te dienen, tenzij een dergelijke verwerking tot vervullen van in het openbaar belang liggende opgave noodzakelijk is.

(8) Recht op herroeping van een inwilliging

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betroffene persoon heeft het recht, een verleende inwilliging tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Door de herroeping van de inwilliging wordt de rechtmatigheid van de, op grond van de inwilliging tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking, echter niet aangetast.

Wolfin und dicht.