Algemene handelsvoorwaarden

 

1. Toepassingsbereik

De leveringen van de verkoper gebeuren enkel op basis van de onderstaande verkoopvoorwaarden. Afspraken of handelsvoorwaarden van de besteller die hiervan afwijken, moeten door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk worden goedgekeurd, voor zover ze hiermee in tegenstelling zijn.

De verkoopvoorwaarden van de verkoper worden uiterlijk met de inontvangstneming van de levering onderdeel van de overeenkomst.

2. Overeenkomst

2.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de aanbiedingen van de verkoper vrijblijvend. Leveringsvoorwaarden van de besteller zijn enkel geldig wanneer ze schriftelijk door de verkoper worden bevestigd.

2.2 Er wordt overeengekomen dat de prijs geldig op de dag van de levering plus de op de facturen duidelijk aan te geven belastingen verschuldigd is. Overhandigde prijslijsten vormen onderdeel van de overeenkomst, voor zover ze de algemene verkoopvoorwaarden en/of afzonderlijke overeenkomsten niet tegenspreken.

3. Verplichtingen van de besteller

3.1 Wanneer de besteller met betrekking tot de inontvangstneming vertraging oploopt, behoudt de verkoper zich het recht voor om na het vaststellen van een gepaste termijn uit de overeenkomst terug te treden en in plaats van de uitvoering een schadevergoeding te verlangen. In dit laatste geval behoudt de verkoper zich het recht voor om ofwel, indien de besteller geen bewijs levert van een geringere schade, een forfait van 10% van het conform punt 2.2 overeengekomen factuurbedrag of vergoeding voor de effectief ontstane schade te verlangen.

3.2 Het geleverde product mag enkel ongewijzigd in de originele verpakking verkocht worden.

4. Prijzen en Betaling

4.1 De prijzen gelden (tenzij anders vermeld in de orderbevestiging of de respectievelijk geldende prijslijst) af fabriek ex. BTW

4.2 De factuurbedragen moeten door bankoverschrijving of conform de voorwaarden van de verkoper op de orderbevestiging resp. factuur betaald worden. De op de orderbevestiging en/of factuur vermelde betaaltermijnen, in het bijzonder ook voor de termijnberekening bij kortingen, beginnen met de factuurdatum. Overeengekomen kortingen zijn enkel toegestaan, voor zover er geen openstaande facturen meer zijn. Wanneer de besteller in gebreke blijft, behoudt de verkoper zich het recht voor om interesten ten belope van 8% op de basisrentevoet te verlangen. Nalatigheidsinteresten zijn meteen te voldoen. De besteller kan enkel een tegenvordering indienen of een retentierecht laten gelden wanneer dit ontegenzeglijk of rechtskrachtig vastgesteld is.

4.3 Ongeacht de overeengekomen betaalwijze kan de verkoper ook al voor de tot een goed einde gebrachte levering een zekerheidsstelling verlangen, wanneer na het sluiten van de overeenkomst gegronde twijfel bestaat over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de besteller, wanneer wezenlijke punten van de overeengekomen betaal- of levervoorwaarden niet gerespecteerd worden of wanneer wezenlijke veranderingen in de zakelijke situatie van de besteller optreden. Wanneer de besteller deze zekerheidsstelling binnen de hem bekendgemaakte, redelijke termijn weigert, kan de verkoper zich uit alle met de besteller gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk terugtrekken. Andere vorderingen blijven voorbehouden.

4.4 Medewerkers van de verkoper zijn enkel tot incasso gemachtigd op vertoon van een speciaal legitimatiebewijs.

5. Levering

5.1 Behoudens bijzondere richtlijnen van de besteller, wordt de route door de verkoper gekozen naar eigen plichtmatig goeddunken. Expeditiekosten aan de plaats van ontvangst, vrachtkosten alsook supplementaire transportkosten bij expresproducten en luchtvrachtzendingen zijn te allen tijde ten laste van de besteller. Vrachtvergoedingen bij zelfafhalingen door de besteller worden op basis van het voor de verkoper telkens voordeligste vrachttarief berekend.

5.2 Voor de bepaling van het gewicht van de levering is het gewicht dat vlak voor de verzending in de leveringsfabriek of het magazijn wordt vastgesteld, doorslaggevend.

5.3 De overeengekomen leveringstermijn begint met het versturen van de orderbevestiging, maar echter niet voor de besteller alle documenten, toestemmingen en vrijgaven heeft bezorgd. Wanneer een overeengekomen leveringstermijn met meer dan twee weken wordt overschreden, behoudt de besteller zich het recht voor om voor de verkoper een uiterste termijn van nog eens twee weken onder bedreiging van afwijzing vast te stellen. Wanneer de leveringsplicht op het einde van deze uiterste termijn nog niet is voldaan, dan behoudt de besteller zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Deze terugtrekking moet schriftelijk, onmiddellijk na het verstrijken van de vastgestelde uiterste termijn, uiterlijk twee weken na afloop van deze termijn, schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

5.4 Gebeurtenissen buiten de wil van de verkoper om waardoor de levering of het transport onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt, geven de besteller het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken, voor zover deze gebeurtenissen langer dan drie maanden aanhouden. Los daarvan staat het recht van de verkoper om de levering uit te stellen tot de hindernis is verholpen. Deze omstandigheden moeten door de verkoper en de besteller onmiddellijk kenbaar worden gemaakt. Reeds voldane deelleveringen gelden als afzonderlijke transactie; omwille van de nog niet-geleverde hoeveelheden mag de betaling van de deelleveringen niet geweigerd worden. Wanneer de levering omwille van bovenvermelde redenen wordt uitgesteld, geeft dit de besteller niet het recht om een uiterlijke termijn vast te stellen en zich uit de overeenkomst terug te trekken. Bij een te late levering/deellevering die ten minste aan grove nalatigheid te wijten is of bij een volledige of gedeeltelijke niet-levering zijn schadeclaims beperkt tot op de typische, voorzienbare schade. Voor de rest zijn schadeclaims uitgesloten.

6. Overdracht van risico

Behoudens andersluidende overeenkomst gaat het risico over naar de besteller op het moment dat de levering vanaf de leveringsfabriek of het magazijn wordt verzonden. De besteller draagt het risico voor alle teruggenomen leveringen tijdens het retourtransport alsook voor de verpakking tijdens het heen- en weertransport.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk, uiterlijk acht dagen na de aankomst van de levering op de plaats van de bestemming, aan de verkoper te worden aangetoond. Monsters van de afgekeurde levering moeten worden meegestuurd. Wanneer op de plaats van inlading monsters zijn genomen door neutrale monsternemers, zijn enkel deze doorslaggevend voor de beoordeling van de levering. Neutraal genomen monsters zijn gelijk aan de bij de besteller voorhanden originele resten van de betrokken levering. Dit geldt eveneens voor resten van de productiecharge bij de verkoper, van waaruit de afgekeurde levering komt.

Wanneer er sprake is van een gebrek kan de besteller – behoudens andersluidende overeenkomst – enkel verlangen dat het gebrek wordt verholpen of dat er een nieuwe levering van het afgekeurde product plaatsvindt. Indien dit niet gebeurt, behoudt de besteller zich het recht voor om te eisen dat de aankoopprijs zakt of kan hij zich uit de overeenkomst terugtrekken. Bij alle leveringen in het kader van de herstelmaatregel geldt de overeengekomen aansprakelijkheid bij gebreken. Voor andersluidende overeenkomst hieronder, zijn overige en verregaandere vorderingen van de besteller uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadeclaims wegens het schenden van verplichtingen voortvloeiende uit de schuldovereenkomst en door onrechtmatige daden. In geval van opzet of grove nalatigheid is de verkoper aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot op de te voorziene, typische schade, voor zover er geen sprake is van een opzettelijk handelen of verzuim door de verkoper, of voor zover een wezenlijke contractuele plicht niet met opzet wordt geschonden. De aansprakelijkheid conform de wet inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is eveneens niet van toepassing bij schending van leven, lichaam of gezondheid. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook ten gunste van zijn medewerkers wanneer deze rechtstreeks worden geviseerd.

7.2 Door de aanvaarding van de levering zonder bezwaar tegenover de spoorwegen, scheepvaartmaatschappij of andere vrachtvervoerders wordt de aansprakelijkheid van de verkoper wegens gebrekkige verpakking of inlading uitgesloten, voor zover de verkoper niet verplicht aansprakelijk is op grond van opzet of grove nalatigheid.

7.3 Wanneer er met een EAN-code wordt gewerkt, dient de verkoper te letten op de leesbaarheid ervan. De verkoper is echter niet aansprakelijk voor de leesbaarheid.

7.4 Het mondelingen en schriftelijke technische advies door de verkoper is niet-bindend en bevrijdt de besteller niet van zijn plicht om zelf te controleren of de producten geschikt zijn. Dit geldt ook dan wanneer de levering voor een bepaald doel algemeen aanbevolen wordt. Indien er toch sprake is van een aansprakelijkheid van de verkoper, geldt de regeling van de overeengekomen aansprakelijkheid bij gebreken. Het is uitsluitend de plicht van de besteller om eventuele octrooirechten van derden, bijv. patenten of gebruikspatronen, en wettelijke voorschriften bij de verwerking van de levering te respecteren.

7.5 De vorderingen wegens gebreken verjaren één jaar na de levering van de producten, voor zover de wet geen langere termijnen oplegt, in het bijzonder bij een product dat overeenkomstig de gebruikelijke toepassingsrichtlijnen voor een gebouw werd gebruikt en hierdoor de schade heeft veroorzaakt.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot de volledige vereffening van alle openstaande vorderingen voortvloeiende uit de gezamenlijke zakenrelatie, inclusief interesten en kosten, resp. tot de volledige verzilvering van de hiervoor gegeven cheque of wissel blijft de levering eigendom van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om het eigendomsvoorbehoud door eenvoudige mededelingen geldend te maken. Het eigendomsvoorbehoud bestrijkt ook de doorverkochte levering en de voor verwerking ontstane producten. Bij verbinding of vermenging met materiaal, dat niet van de verkoper is, verkrijgt de verkoper steeds mede-eigendom van het nieuwe product in verhouding met de waarde van het oorspronkelijke product tot het nieuwe product. De besteller geldt in dit geval in zoverre als bewaarder voor de verkoper. Indien de verkoper bij combinatie van verschillende producten geen mede-eigendom verwerft, geeft de besteller hem reeds nu al het conform zin 4 bepaalde mede-eigendomsaandeel.

8.2 De besteller houdt zich herroepelijk het recht voor om de levering in het kader van een reglementaire transactie door te verkopen. Iedere andere beschikking, in het bijzonder een beslaglegging, pandrecht of overdracht bij wijze van ruiling is niet toegestaan. Beslagleggingen door derden – ook na vermenging of verwerking – alsook iedere andere schending van rechten aan de levering in het bezit van de verkoper dient onmiddellijk aan de verkoper te worden gemeld. De besteller doet hierbij tegenover de overdracht aannemende verkoper nu al, onafhankelijk van een verdere verwerking, afstand van alle vorderingen en nevenrechten die hem toekomen op basis van de verdere verkoop en de zakelijke relatie met zijn afnemers in verband met de verdere verkoop. Voor het geval dat de levering door de besteller samen met andere producten die de verkoper niet toebehoren verkocht wordt, geldt de overdracht van de aankoopprijsvordering enkel voor de waarde van de levering.

8.3 De besteller is herroepelijk gemachtigd tot het innen van de vordering voortvloeiende uit de verdere verkoop van de levering. De inningsmachtiging en het recht op verdere verwerking vervalt, ook zonder uitdrukkelijke kennisgeving, wanneer de besteller zijn betalingen staakt, in het geval van punt 4.2, in het geval van een geprotesteerde cheque of wissel of ten gevolge van een inbeslagneming. Daarna moeten alle inkomende, overgedragen uitstaande posten op een speciale rekening worden verzameld met de speciale benaming door de verkoper. Op vraag van de verkoper moet de besteller onmiddellijk de schuldenaar van de overgedragen vordering meedelen en de overdracht aan de schuldenaars meedelen. De verkoper verplicht zich ertoe om wanneer hij dat wil de aan hem gegeven zekerheden op vraag van de besteller vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde ervan de telkens te zekerende totale vordering van de verkoper met 20% overstijgt.

8.4 Wanneer de besteller in gebreke raakt met zijn betalingsplicht tegenover de verkoper of wanneer hij zijn verplichtingen voortvloeiende uit het overeengekomen eigendomsvoorbehoud schendt, dan is de totale resterende schuld meteen te voldoen. In dergelijke gevallen is de verkoper onder voorbehoud van § 107 alinea 2 van de insolventieverordening (insO) gemachtigd om de teruggave van de levering te verlangen en deze bij de besteller af te halen. De besteller heeft geen recht op bezit. De verkoper behoudt zich het recht voor om de afnemers van de besteller op de hoogte te brengen van de afstand van de vordering van de besteller aan de verkoper en de vordering te innen. Een eventuele productterugname gebeurt steeds enkel veiligheidshalve; het omvat geen terugtrekking uit de overeenkomst, ook wanneer gedeeltelijke betaling achteraf toegestaan is.

9. Leenverpakkingen/palletten

9.1 Indien een overeenkomst over de terbeschikkingstelling van de producten op palletten wordt afgesloten, behoudt de verkoper zich indien hij dat wenst het recht voor om de productpartijen op Euro-Pool-palletten met als afmeting 800 x 120 mm of op EW-10-laadborden te leveren. De levering op Europalletten gebeurt volgens het ruilprincipe. Dat betekent dat in ruil voor de met het product geleverde palletten hetzelfde aantal onbeschadigde lege palletten (enkel Euro-Pool-palletten) ter beschikking moet worden gesteld. Euro-Pool-palletten, die de verkoper in een beschadigde maar te herstellen toestand terugkrijgt, worden met de herstelkosten gefactureerd, palletten die niet meer te herstellen zijn worden volgens de aankoopprijs gefactureerd, tenzij de besteller kan aantonen dat hij niet voor de schade verantwoordelijk is. Bij verloren gegane palletten is de besteller verplicht om voor vervanging te zorgen of een bedrag ter waarde van de aankoopprijs aan de verkoper te betalen, wanneer hij niet aantoont dat hij niet verantwoordelijk is voor het verloren gaan. Indien de levering via EW-10-laadborden gebeurt, is de besteller verantwoordelijk voor het verplaatsen van de producten van de ene pallet naar de andere en voor de verwijdering van de palletten.

9.2 Wanneer halve of kwarten van Eurodisplay-palletten gebruikt worden, zijn dit CHEP-palletten die bij de besteller blijven en door CHEP afgehaald worden.

9.3 Voor overige door de verkoper ter beschikking gestelde leenverpakkingen resp. laadhulpmiddelen zijn de volgende bepalingen van toepassing: de door de verkoper ter beschikking gestelde leenverpakking (zo op de factuur vermeld) alsook eventuele laadhulpmiddelen blijven de niet-verkoopbare eigendom van de verkoper. Ze moeten zorgvuldig worden behandeld en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de bewaring van de geleverde producten. Voor schade te wijten aan het niet opvolgen van deze bepalingen is de besteller verantwoordelijk, voor zoverre hij niet bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de schade. Het terugsturen van de leenverpakking alsook de laadhulpmiddelen moet meteen gebeuren na de lediging. De terugzending gebeurt franco in een foutloze, gebruiksklare toestand met opgave van de op de factuur vermelde afdeling aan het vermelde of overeengekomen punt van ontvangst. Voor leenvaten, containers en stapeltanks alsook voor overige leenverpakkingen en laadhulpmiddelen geldt een teruggavetermijn van uiterlijk acht weken na levering. Wanneer leenverpakkingen en/of laadhulpmiddelen niet tijdig worden teruggegeven of onbruikbaar worden door het niet respecteren van de wensen van de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de aankoopprijs van die dag voor een fabrieksnieuwe verpakking van dezelfde uitvoering aan te rekenen of huurkosten in rekening te brengen. Deze bedragen dienen meteen te worden voldaan. Creditering van de verpakkingskosten gebeurt enkel nadat de lege verpakking goed is ontvangen, indien de besteller niet bewijst dat de late teruggave of de onbruikbaarheid van de lege verpakking en/of laadhulpmiddelen niet aan hem te wijten is.

9.4 De terugname van verpakkingen die geen leenverpakkingen zijn, is gebaseerd op de voorschriften van de verpakkingsverordeningen in de geldige versie alsook eventueel aanvullende afspraken of regelingen.

10. Slotbepalingen

10.1 Wanneer een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden of van de leveringstransactie ongeldig zijn of worden, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. De contractpartners zijn verplicht om een nieuwe bepaling overeen te komen die de bedoeling van de ongeldige bepaling het best benadert.

10.2 Plaats van uitvoering van alle uit de leveringstransactie voortvloeiende verplichtingen en de rechtbank voor alle geschillen in verband met de leveringstransactie en/of een procedure bij geschrifte is, behoudens andersluidende overeenkomst, uitsluitend Wächtersbach.

10.3 De relaties tussen de verkoper en de besteller zijn uitsluitend onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten wordt uitgesloten.

 

Geldig vanaf januari 2018 

Wolfin Bautechnik GmbH, 63607 Wächtersbach

Wolfin und dicht.